Đại lộ Charner, nay là đại lộ Nguyễn Huệ. Con đường này trước năm 1887 vốn là một con kênh gọi là Kênh Lớn, dẫn nước từ sông Sài Gòn vào, tao nên 2 bến sông. Năm 1887, Kênh bị lấp để tạo thành đường như hiện tại.