Bài đăng

NHỮNG CÁCH THẤY

L’Indochine Les évènements en Extrême-Orient

Dự án xây dựng lại chợ Bến Thành năm 1971

Những hình ảnh hiếm có về Sài Gòn năm 1901

Những con đường ở TP.HCM qua ảnh xưa

Ảnh đẹp về Sài Gòn 1955 trong sách ảnh của Cauchetier