Bài đăng

Sài Gòn – Ngồi Thức Với Xa Xăm

VIỆT NAM NĂM 1948 TRONG LOẠT ẢNH CỦA TẠP CHÍ LIFE