Chạm Khắc Hoa Văn Nhà Gỗ Hương - Lá Đồng Trụ
- Môt số hình ảnh lá đồng trụ trạm tứ quý hiện nay ít còn thấy mọi người chạm tích này: Đào - Lê - Thủ - Lựu.

mới kịp tạm chụp 02 cây : Đào và Lê

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (6).jpg
Lần xem: 58
Kích thước: 92.4 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (10).jpg
Lần xem: 61
Kích thước: 94.6 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (9).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 92.8 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (5).jpg
Lần xem: 53
Kích thước: 95.1 KB


Phần chạm Sen :
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (2).jpg
Lần xem: 56
Kích thước: 92.7 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - .jpg
Lần xem: 54
Kích thước: 94.0 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (4).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 93.9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (3).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 94.9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (1).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 94.1 KB