Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

KẾT CẤU GỖ TRONG NHÀ THỜ XƯA.


Hệ khung kết cấu gỗ nhà Hữu vu


Nhà Gỗ Tân Phú - DSC00427.JPG

Nhà Gỗ Tân Phú - DSC00435.JPG

Nhà Gỗ Tân Phú - DSC00436.JPG

Nhà Gỗ Tân Phú - DSC00443.JPG

Nhà Gỗ Tân Phú - DSC00436.JPG

Nhà Gỗ Tân Phú - DSC00442.JPGailsNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1225.jpg
Lần xem: 16
Kích thước: 90.9 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1253.jpg
Lần xem: 18
Kích thước: 94.6 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 15122011693.jpg
Lần xem: 16
Kích thước: 89.3 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1233.jpg
Lần xem: 13
Kích thước: 92.1 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1189.jpg
Lần xem: 17
Kích thước: 95.4 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1252.jpg
Lần xem: 20
Kích thước: 94.3 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1205.jpg
Lần xem: 15
Kích thước: 95.7 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1192.jpg
Lần xem: 17
Kích thước: 95.7 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1250.jpg
Lần xem: 19
Kích thước: 96.1 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1222.jpg
Lần xem: 16
Kích thước: 95.1 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1200.jpg
Lần xem: 16
Kích thước: 94.2 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1194.jpg
Lần xem: 17
Kích thước: 95.4 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1248.jpg
Lần xem: 19
Kích thước: 95.7 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1198.jpg
Lần xem: 17
Kích thước: 94.6 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 15122011737.jpg
Lần xem: 16
Kích thước: 89.2 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 15122011738.jpg
Lần xem: 17
Kích thước: 93.5 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1214.jpg
Lần xem: 15
Kích thước: 96.0 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1234.jpg
Lần xem: 16
Kích thước: 91.2 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1227.jpg
Lần xem: 13
Kích thước: 91.2 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1213.jpg
Lần xem: 15
Kích thước: 96.1 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 15122011739.jpg
Lần xem: 15
Kích thước: 96.3 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1251.jpg
Lần xem: 15
Kích thước: 95.6 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1224.jpg
Lần xem: 15
Kích thước: 90.9 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1202.jpg
Lần xem: 14
Kích thước: 94.9 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1190.jpg
Lần xem: 17
Kích thước: 95.1 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1249.jpg
Lần xem: 15
Kích thước: 97.1 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1219.jpg
Lần xem: 14
Kích thước: 96.4 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1197.jpg
Lần xem: 18
Kích thước: 95.3 KB 

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_1235.jpg
Lần xem: 14
Kích thước: 90.9 KB 


Nhà Gỗ Lim Sơn Tây - Lắp đặt kiểm tra vì thuận 02

Nhà Gỗ Lim Sơn Tây - Lắp đặt kiểm tra vì thuận 02 :
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (1).jpg
Lần xem: 44
Kích thước: 96.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (18).jpg
Lần xem: 42
Kích thước: 97.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (3).jpg
Lần xem: 42
Kích thước: 99.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (13).jpg
Lần xem: 42
Kích thước: 99.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (5).jpg
Lần xem: 44
Kích thước: 93.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (20).jpg
Lần xem: 42
Kích thước: 93.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (16).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 96.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (19).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 97.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (2).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 99.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (6).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 92.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (14).jpg
Lần xem: 38
Kích thước: 96.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (7).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 94.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (17).jpg
Lần xem: 38
Kích thước: 96.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (9).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 97.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (10).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 96.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (8).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 96.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (12).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 98.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - .jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 97.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (15).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 96.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - cham khac hoa van co - KTS Nguyen Giang - Vietnam Architecture - (11).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 96.7 KB

Kiểm tra lại sàm đóng trước khi chuyển đến công trình tại Sơn Tây để lắp dựng

Kiểm tra lại sàm đóng trước khi chuyển đến công trình tại Sơn Tây để lắp dựng"

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 56
Kích thước: 93.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -.jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 91.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 55
Kích thước: 94.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 57
Kích thước: 93.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 94.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 95.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 53
Kích thước: 98.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 92.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 94.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 96.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 42
Kích thước: 91.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 92.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 86.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 81.4 KB
Những mối sàm đóng tinh tế với kỹ thuật khắt khe tạo cảm giác hoa văn nhưng lật đi lật lại và quất quýt ôm khít vào cột .
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 80.8 KB
Hoa văn sen dẹo được làm bằng chiếc đục cổ "Chàng Chảy" độc đáo của Chàng Sơn cho ra họa tiết sắc sảo tinh tế.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 93.6 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 89.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 97.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 42
Kích thước: 90.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 89.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal -(.jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 86.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (8).jpg
Lần xem: 23
Kích thước: 95.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (2).jpg
Lần xem: 21
Kích thước: 93.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (3).jpg
Lần xem: 17
Kích thước: 94.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (7).jpg
Lần xem: 18
Kích thước: 99.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (6).jpg
Lần xem: 19
Kích thước: 84.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (5).jpg
Lần xem: 19
Kích thước: 91.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go .jpg
Lần xem: 18
Kích thước: 96.7 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (10).jpg
Lần xem: 20
Kích thước: 94.0 KB

Chạm Khắc Hoa Văn Nhà Gỗ Hương - Lá Đồng Trụ

Chạm Khắc Hoa Văn Nhà Gỗ Hương - Lá Đồng Trụ
- Môt số hình ảnh lá đồng trụ trạm tứ quý hiện nay ít còn thấy mọi người chạm tích này: Đào - Lê - Thủ - Lựu.

mới kịp tạm chụp 02 cây : Đào và Lê

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (6).jpg
Lần xem: 58
Kích thước: 92.4 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (10).jpg
Lần xem: 61
Kích thước: 94.6 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (9).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 92.8 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (5).jpg
Lần xem: 53
Kích thước: 95.1 KB


Phần chạm Sen :
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (2).jpg
Lần xem: 56
Kích thước: 92.7 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - .jpg
Lần xem: 54
Kích thước: 94.0 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (4).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 93.9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (3).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 94.9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - hoa van cham khac - (1).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 94.1 KB

Nhà Kẻ Chuyền - Gỗ Hương

Công trình: Nhà kẻ chuyền - Gỗ Hương

Địa Điểm: Xóm Chợ Mới - Phương Tú - Ứng Hòa - Hà Nội
Thực Hiện : Nhà Gỗ Việt Nam

nhà thờ họNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go 5.jpg
Lần xem: 444
Kích thước: 94.5 KBnhà gỗ 5 gianNhà gỗ đẹpnhà gỗ đẹpnhà gỗ cổ truyềnnhà thờnhà gỗ

Thi công Nhà Kẻ Chuyền Gỗ Hương

Quá trình thi công Nhà Kẻ Chuyền Gỗ Hương:

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (55).jpg
Lần xem: 80
Kích thước: 82.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (54).jpg
Lần xem: 80
Kích thước: 84.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (52).jpg
Lần xem: 78
Kích thước: 89.3 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (15).jpg
Lần xem: 77
Kích thước: 96.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (53).jpg
Lần xem: 71
Kích thước: 88.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (51).jpg
Lần xem: 71
Kích thước: 89.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (27).jpg
Lần xem: 81
Kích thước: 75.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (18).jpg
Lần xem: 76
Kích thước: 92.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (13).jpg
Lần xem: 70
Kích thước: 91.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (29).jpg
Lần xem: 74
Kích thước: 81.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (17).jpg
Lần xem: 66
Kích thước: 92.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (25).jpg
Lần xem: 69
Kích thước: 89.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (22).jpg
Lần xem: 74
Kích thước: 92.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (24).jpg
Lần xem: 71
Kích thước: 91.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (28).jpg
Lần xem: 73
Kích thước: 80.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (21).jpg
Lần xem: 72
Kích thước: 90.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (11).jpg
Lần xem: 64
Kích thước: 93.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (26).jpg
Lần xem: 72
Kích thước: 94.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (16).jpg
Lần xem: 68
Kích thước: 93.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (20).jpg
Lần xem: 70
Kích thước: 92.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (12).jpg
Lần xem: 69
Kích thước: 89.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (14).jpg
Lần xem: 68
Kích thước: 100.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (23).jpg
Lần xem: 66
Kích thước: 93.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (19).jpg
Lần xem: 69
Kích thước: 90.9 KB

 1. Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (56).jpg
Lần xem: 75
Kích thước: 96.2 KB
 2. #3
  Administrator
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Bài gởi
  30
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (46).jpg
Lần xem: 67
Kích thước: 80.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (49).jpg
Lần xem: 66
Kích thước: 91.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (44).jpg
Lần xem: 68
Kích thước: 91.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (48).jpg
Lần xem: 64
Kích thước: 90.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (47).jpg
Lần xem: 73
Kích thước: 92.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (50).jpg
Lần xem: 69
Kích thước: 92.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (39).jpg
Lần xem: 66
Kích thước: 75.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (42).jpg
Lần xem: 76
Kích thước: 71.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (58).jpg
Lần xem: 63
Kích thước: 86.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (38).jpg
Lần xem: 65
Kích thước: 86.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (41).jpg
Lần xem: 67
Kích thước: 76.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (43).jpg
Lần xem: 64
Kích thước: 86.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (40).jpg
Lần xem: 66
Kích thước: 74.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (57).jpg
Lần xem: 69
Kích thước: 86.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go (37).jpg
Lần xem: 67
Kích thước: 95.1 KB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét