Nhà Gỗ Lim - hoàn thiện cửa bức bàn, lợp ngói
Công trình nhà kẻ chuyền gỗ lim tại Tử dương, Cao Thành, Ứng hòa bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối : lắp cửa bức bàn, lợp ngói, sân vườn, ....


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(11).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 91.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(18).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 92.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(40).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 90.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(2).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 86.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(34).jpg
Lần xem: 38
Kích thước: 92.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(15).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 94.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(38).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 71.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(14).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 90.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(29).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 91.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(2).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 86.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(24).jpg
Lần xem: 38
Kích thước: 79.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(36).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 92.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(39).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 89.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(19).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 83.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(31).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 91.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(35).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 91.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(9).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 91.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(33).jpg
Lần xem: 26
Kích thước: 91.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(43).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 91.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(30).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 90.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(42).jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 86.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(13).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 89.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(25).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 92.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(8).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 91.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(37).jpg
Lần xem: 26
Kích thước: 91.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(26).jpg
Lần xem: 25
Kích thước: 87.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(7).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 91.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(27).jpg
Lần xem: 27
Kích thước: 91.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(1).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 92.5 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(23).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 78.1 KB

Chi tiết cối đồng của cửa bức bàn

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(21).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 86.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(5).jpg
Lần xem: 23
Kích thước: 86.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(12).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 83.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(20).jpg
Lần xem: 25
Kích thước: 87.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(6).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 92.6 KB

Phần cửa bức bàn chạm khắc theo lối mộc cổ "Tách phong thư" bằng đục "Chàng Chảy" hoa văn "mộc mạc" nhưng đường nét chạm khắc rất tinh tế.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(32).jpg
Lần xem: 25
Kích thước: 84.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(16).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 78.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(4).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 91.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(22).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 74.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(41).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 80.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(17).jpg
Lần xem: 27
Kích thước: 74.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(10).jpg
Lần xem: 27
Kích thước: 90.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(3).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 92.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son -(28).jpg
Lần xem: 23
Kích thước: 92.8 KB