NHÀ GỖ LIM SƠN TÂY - Viết chữ câu đầu, nóc...

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (17).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 82.7 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (13).jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 80.6 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (18).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 79.0 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (16).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 68.9 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (3).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 74.9 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (2).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 83.0 KB

Cụ cho chữ từ rất lâu và rất nhiều rồi...Giờ đã gần sát mốc 100 tuổi ... và cụ vẫn ....

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (7).jpg
Lần xem: 38
Kích thước: 76.6 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - .jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 78.4 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (19).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 75.2 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (15).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 62.7 KB

Tóc bạc phơ ...cụ vẫn rất vui vẻ hóm hỉnh nữa...

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (5).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 84.0 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (10).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 84.8 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (23).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 76.6 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (9).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 88.2 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (4).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 86.6 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (6).jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 80.9 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (8).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 85.1 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (1).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 85.7 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (11).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 101.4 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (12).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 73.6 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (22).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 101.3 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (20).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 95.1 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (14).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 100.3 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - CHANG SON - (21).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 101.7 KB
Chữ khi viết xong....