Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Nhà Kẻ Chuyền Gỗ Lim - sắp hoàn thiện


Nhà Kẻ Chuyền Gỗ Lim - sắp hoàn thiện
- Địa điểm : Từ Dương - Cao Thành - Ứng Hòa - Hà Nội
- Chủ đầu tư : ông Thanh
- Chất liệu : Gỗ Lim Lào


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(16).jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 77.9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(37).jpg
Lần xem: 42
Kích thước: 71.2 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(15).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 72.4 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(11).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 86.0 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(20).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 79.7 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(28).jpg
Lần xem: 38
Kích thước: 81.9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(19).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 87.1 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(38).jpg
Lần xem: 44
Kích thước: 69.9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(32).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 85.4 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(34).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 91.5 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son.jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 83.7 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(30).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 87.6 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(25).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 89.2 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(31).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 86.6 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(2).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 92.6 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(8).jpg
Lần xem: 38
Kích thước: 92.1 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(36).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 72.6 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(10).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 86.4 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(7).jpg
Lần xem: 42
Kích thước: 90.5 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(14).jpg
Lần xem: 38
Kích thước: 89.8 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(26).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 82.9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(1).jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 95.5 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(22).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 88.8 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(27).jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 86.6 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(13).jpg
Lần xem: 42
Kích thước: 85.7 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(24).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 73.2 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(5).jpg
Lần xem: 38
Kích thước: 93.0 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(33).jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 89.5 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(17).jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 90.4 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(21).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 80.5 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(23).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 84.3 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(12).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 82.7 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(29).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 86.6 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(18).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 88.8 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(4).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 92.6 KB

Tên : nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(39).JPG
Xem : 153
Kích cở : 95.3 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(9).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 91.1 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(3).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 94.2 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(35).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 93.5 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - chang son(6).jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 88.8 KB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét