Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

CAU NGOI CHUA LUONG, CAU NGOI CHO LUONG (LUONG PAGODA COVER BRIDGE, LUONG MARKET COVER BRIDGE)

BUILT IN 1509 - 1515 WITH THE LUONG PAGODA
AN OLDEST COVER BRIDGE AMONG THE 6 COVER BRIDGES LEFT IN VIETNAM
RESCONTRUCTED IN 17TH, 19TH CENTURY
THE LAST RESCONTRUCTED IN 19TH CENTURY HAS ADDED SOME FRENCH ARCHITECTURE TO THE BRIDGE
























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét