Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

TRUC ANH, Vietnamese painter

Truc-Anh is a French artist born in Paris in 1983. His parents left Vietnam 40 years ago. Today, he lives and works in Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét