Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương hay còn gọi là Hộ Thế Tứ Thiên Vương là 4 vị thần hộ Phật Pháp và bảo hộ chúng sinh trấn giữ 4 phương. Tứ Đại Thiên Vương gồm có Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên, Tây Phương Quảng Mục Thiên, Bắc Phương Đa Văn Thiên. 

Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương: Ngài là người bảo hộ chúng sinh, cư trụ phía đông núi Tu Di, mặc giáp trụ, nét mặt phẫn nộ, tay cầm đàn Tỳ bà. Trì Quốc Thiên Vương biểu thị lòng từ bi, dùng âm nhạc để cảm hóa chúng sinh quy y Phật Pháp.
Nam Phương Tăng Trưởng Thiên:Ngài có năng lực hộ trì chúng sinh tăng trưởng thiện căn nên gọi là Tăng Trưởng Thiên. Cư trụ ở phía Nam núi Tu Di, nét mặt giận dữ, mặc giáp trụ, tay cầm bảo kiếm bảo hộ Phật Pháp không cho tà ác xâm phạm.

Tây Phương Quảng Mục Thiên: Ngài có thể dùng Thiên nhãn thanh tịnh quán sát thế giới hộ trì chúng sanh nên gọi là Quảng Mục Thiên. Cư trụ phía Tây núi Tu Di, hiện tướng giận dữ, mặc giáp trụ, tay quấn con rắn (hoặc rồng).

Bắc Phương Đa Văn Thiên: Ngài từng bảo hộ đạo tràng của Như Lai, do đó được nghe Như Lai thuyết pháp nhiều, nên có tên là Đa Văn Thiên. Cư trụ ở phía Bắc núi Tu Di, hiện tướng phẫn nộ, tay cầm bảo tán (hoặc bảo tháp), biểu thị phước đức đa văn, chế phục chúng ma, bảo hộ tài bảo của chúng sinh.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét